معامله گران

Heyva_AImodel4

Heyva_AImodel4

تریدر شماره چهار هیوا

بازدهی ماهانه:4%
بازدهی کل:22%
Heyva_AImodel3

Heyva_AImodel3

تریدر شماره سه هیوا

بازدهی ماهانه:6%
بازدهی کل:35%
Heyva_AImodel2

Heyva_AImodel2

تریدر شماره دو هیوا

بازدهی ماهانه:۷%
بازدهی کل:۵۰%
Heyva_AImodel1

Heyva_AImodel1

تریدر شماره یک هیوا

بازدهی ماهانه:10%
بازدهی کل:60%